مهم : با توجه به احتمال تغييرات در برنامه تور وارد نمودن صحيح اطلاعات تماس مسافر در کليه رزروها الزاسایر اعلانات