مسئوليت اخذ و ارائه گواهي پزشک جهت مسافرين باردار يا بيمار به عهده مسافر مي باشدسایر اعلانات