مسئوليت کنترل مدارک و ويزاي مسافرين به عهده دفاتر و مسافرين محترم مي باشد.سایر اعلانات